Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató)!

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban az fszoe.hu címen elérhető honlapot, különösen az azon történő böngészést, illetve hozzászólási lehetőséget, amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megértette és elfogadja!

 1. december 1. napjától hatályos Tájékoztató

 Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban: Adat) a Honlap üzemeltetője, a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (a továbbiakban: Adatkezelő) által történő kezelésére az adatkezelés kezdetekor érvényes Tájékoztató az irányadó.

1)           Bevezető, az Adatkezelő, fogalom-meghatározások

Adatkezelő – az alapszabály szerint – országos, önkormányzattal rendelkező, pártoktól független szakmai és érdekképviseleti egyesülés. Az Adatkezelő szervezett keretet biztosít a magyarországi felnőttképzési szakemberek társadalmi-szakmai összefogására, amely által a felnőttképzési szakértők aktív véleményformáló és szakmai erejével segíti a felnőttképzést, annak irányítását, az intézményi, és a jogi hátterének folyamatos javítását, és szolgálja tagjainak minőségi fejlődését, szakmai érdekképviseletét. Ennek érdekében az Adatkezelő partneri kapcsolatot alakít ki az olyan szervezetekkel (minisztériumokkal és háttérszervezeteikkel, szakmai szervezetekkel, döntés előkészítő bizottságokkal, kamarákkal, intézményekkel), amelyekkel a felnőttképzéssel foglakozó szakemberek szakmai tevékenységük során bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetetten, egyénenként vagy közösen kapcsolatba kerülhetnek.

Ön a Honlapon megoszthatja az Adatkezelővel egyes személyes Adatait, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez pedig meg kell osztania ezeket. Az adatkezelés valamennyi esetben az Ön hozzájárulásán alapul, illetve az Ön és az Adatkezelő között fennálló tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében, kötelező. Ahhoz, hogy Ön érvényesen tudja hozzájárulását megadni, Adatkezelő a jelen Tájékoztató útján előzetesen ismerteti Önnel az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat és az Önt, mint érintettet megillető jogokat.

Adatkezelő az alábbi esetekben kezeli az Ön Adatait:

 • a Honlap böngészésekor, hozzászólások közlésekor: ún. sütik alkalmazásával,
 • a Honlapon történő regisztráció alkalmával,
 • marketing célú adatkezelés esetén (elsősorban: hírlevél).

Az Adatkezelő adatai az alábbiak:

Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete

 • székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 16.
 • nyilvántartási szám: 19-02-0002230
 • adószám: 18935103-2-41
 • nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék
 • Képviselő, elnök: Palotás József
 • központi e-mail cím (egyben a panaszügyintézés helye): fszoe@fszoe.hu
 • központi telefonszám (egyben a panaszügyintézés helye): +36 30 919 6347
 • tárhely-szolgáltató: tarhely.eu
 • tárhely-szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó
 • tárhely-szolgáltató elérhetőségei: e-mail: support@tarhely.eu,  tel.: +36 1 789 2789

Adatvédelmi tisztviselőt az Adatkezelő nem alkalmaz.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések alatt az alábbiak értendők:

 • érintett (a továbbiakban Ön vagy Érintett): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
 • azonosítható természetes személy: az, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat,
 • személyes adat (Adat): az érintettre vonatkozó bármely információ,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Irányadó jogszabályok:

 • az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény),
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény)

Adatkezelő a jogi szabályozással összhangban mindenkor törekszik az adatvédelmi alapelveknek megfelelően kezelni az Ön adatait, az adatkezelés tehát megfelel a célhoz kötöttség, a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elveinek.

 2)           Sütik alkalmazása a Honlap böngészésekor

 1. a) funkcionális sütik:

A honlap böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap hibátlan működéséhez technikailag szükséges adatcsomagok, ún. cookie-k, azaz sütik kerüljenek telepítésre az Ön által használt számítástechnikai eszközre. A sütik és az Adatkezelő számítástechnikai rendszere a Honlap böngészésekor adatokat küldenek egymásnak, amely adatok között Adatnak minősül elsősorban az Ön eszközének IP címe, a meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a honlap valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A honlap ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja, hogy az Adatkezelő akárcsak sütik alkalmazása útján az Ön Adatait kezelje, úgy mellőzze a Honlap böngészését. A már telepített sütik törléséhez itt talál segítséget:

 

 1. b) marketing célú sütik:

Önnek lehetősége nyílik a Honlap böngészésekor a honlapon felnyíló süticsíkon hozzájárulást adni ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikailag szükséges sütik alkalmazásán felül marketing célú sütiket is telepítsen az Ön eszközére vagy ezen hozzájárulását bármikor visszavonhassa. Ugyancsak süti telepítését eredményezi, ha Ön böngészőjét felhatalmazza arra, hogy felhasználónevét és jelszavát elmentse. Amennyiben Ön hozzájárul a szélesebb, marketing célú adatkezeléshez, úgy ennek nyomán Szolgáltató technikai közreműködőként jogosulttá válik olyan sütiket telepíteni, amelyek a Honlap látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. számára megosztják, ha Ön korábban már látogatást tett a Honlapon és ez alapján – az Ön korábbi böngészési előzményeit is figyelembe véve – személyre szabott hirdetést jeleníthetnek meg Önnek.

A jelen 2.b) pontban rögzített adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a Honlap böngészésének folytatásával, illetve a marketingcélú sütik telepítéséhez történő, az „Engedélyezem” gombra való kattintással kifejezett beleegyezésével ad meg. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja akár a Honlap beállítások felületén, ennek hiányában hozzájárulása 60 napon belül lejár.

 1. c) kényelmi célú sütik:

Ha Ön a honlapon hozzászólást közöl, az ehhez kapcsolódóan megadott nevét, e-mail címét, illetve honlap címét az Adatkezelő kényelmi süti formájában egy évig tárolja annak érdekében, hogy egy esetleges következő hozzászólás alkalmával ezeket az adatokat ismét megadni ne kelljen.

Ha Ön hozzászólást közöl, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

3.)          Adatszolgáltatás a Honlapon keresztül történő közvetlen kapcsolatfelvétel során

Adatkezelő a honlap „Kapcsolat” menüpontjában található közvetlen kapcsolatfelvételi űrlapon is biztosít lehetőséget arra, hogy az Adatkezelőhöz intézett kérdéseit Ön közvetlenül tehesse fel, észrevételeit rövid úton közölhesse. A közvetlen kapcsolatfelvételi űrlap igénybevétele során nevének és e-mail címének közlése az Ön önkéntes adatszolgáltatása alapján a felvetett kérdés, a közölt észrevétel közvetlen és rövid úton történő megválaszolása érdekében az ehhez feltétlenül szükséges ideig kötelező és szükséges. A kapcsolatfelvételi űrlap „cég” és „telefonszám” rovatainak kitöltése opcionális, ezen adatok közlése az Ön belátása és önkéntes hozzájárulása alapján annak érdekében biztosított, hogy a felvetett kérdése, észrevétele mielőbb, akár közvetlen telefonos egyeztetés útján is megoldott legyen.

4)           A Honlapon történő regisztráció kapcsán végzett adatkezelés

Amennyiben Ön az Adatkezelő egyesület tagja, vagy ennek hiányában az Adatkezelő egyesület két tagja Önnek szakmai ajánlást ad és ezek alapján az Adatkezelő elnöksége az Ön tagként történő felvétele mellett dönt, úgy lehetősége van arra, hogy a Honlapon található „Belépési nyilatkozat” elnevezésű Google űrlap kitöltésével regisztráljon a Honlapon. A regisztráció biztosítja, hogy Ön az egyesületi dokumentációt és a szakmai anyagokat megtekinthesse, a szakmai fórumon részt vegyen, az egyesületi tagnévsort megtekinthesse, illetve a tagnévsorban szerepeljen.

A regisztráció önkéntes, az azzal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A regisztráció során Önnek a következő adatokat kötelező megadnia: név, e-mail,.

A regisztráció során Ön a következő adatokat adhatja meg: születési név, születési idő, PVKH nyilvántartási szám, PVKH nyilvántartásában szereplő szakterületek, iskolai végzettségek, intézmény neve, végzés éve, lakcím, telefonszám, nyugdíjas-e, foglalkozás és munkahely, számlázási adatok. Ezen adatok alapaján kerül sor az egyesületi tagdíj megállapítására, illetve a szakértők szakirányok szerinti csoportosítására.

A regisztrált felhasználó önkéntes hozzájárulás alapján közölt adatai közül a név, lakcím, telefonszám és e-mail cím a többi regisztrált felhasználó számára is elérhető a honlap “Tagnévsor” oldalán.  

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Ha Ön regisztrált felhasználó a Honlapon, személyes adatai a saját felhasználói profiljában is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor, kivéve, miszerint nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét. A Honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Ön bármikor jogosult a Honlapon tett regisztrációját a Honlapon található, erre rendszeresített űrlap felhasználásával törölni. Ebben az esetben a megadott Adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli a rendszeréből és ezzel az adatkezelést megszünteti.

5)           Marketing célú kapcsolatos adatkezelés (hírlevél)

A Honlapon történő regisztráció során Ön szabadon feliratkozhat az Adatkezelő elektronikus hírlevelére és ezzel együtt hozzájárulást adhat Adatai marketing célú kezelésére is. Ebben az esetben a fentieken túl az Ön által megadott regisztrációs és kapcsolattartási adatokat, így elsősorban az Ön e-mail címét és/vagy telefonszámát az Adatkezelő marketing céllal is jogosulttá válik kezelni. Az adatkezelés ez esetben kizárólag hírlevél küldésében testesül meg. Az Adatkezelő rendszere a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat is tárolja.

Ön bármikor jogosult a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni az Adatkezelőnek küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján, illetőleg az adatkezelés során küldött anyagok alján elérhető leiratkozás funkció segítségével. Ez esetben – amennyiben a visszavonás általánosságban valamennyi marketing célú adatkezelésre kiterjed, úgy – az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön Adatait.

6)           Adatfeldolgozók, adattovábbítás, adatkezelés általános jellemzői, adatbiztonság

 Az Ön adatait az Adatkezelő operatív működése során az Adatkezelő megfelelő jogosultságokkal és titoktartási kötelezettséggel rendelkező munkatársai ismerhetik meg.

Az Ön regisztrációs Adatait– további adatfeldolgozóként – az Adatkezelő számára informatikai és tárhely-szolgáltatást nyújtó szerződéses partnerei kezelheti, amely adatfeldolgozások jogalapja szerződés teljesítése.

Ha Ön hozzászólást közöl, akkor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül az Ön IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Ekként egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/ . A hozzászólás elfogadása után, az Ön hozzászólásának tartalma és az esetlegesen használt profil képe is megjelenik nyilvánosan.

Adatkezelő az Ön adatait egyéb harmadik személy részére még a marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulás esetén sem továbbítja, és azokat semmilyen esetben sem juttatja el külföldre.

A hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság, adóhatóság a tájékoztatás adása, Adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt Adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), annak hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás) és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult – a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét – és a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 7)           Az Érintett jogai

7.1. Tájékoztatás (hozzáférés)

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatainak kezeléséről – egyértelmű, közérthető és részletes, valamint előzetes – tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Adatok felvételekor a jelen Tájékoztató útján tájékoztatja Önt az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Ön az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az Adatai kezeléséről és kérheti, hogy a Szolgáltató az Adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

7.2. Helyesbítés

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan Adatokat helyesbítse, a hiányos Adatot kiegészítse. A megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

7.3. Törlés, hozzájárulás visszavonása

Az Érintett bármikor visszavonhatja az Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, illetve kérheti az Adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, így különösen, ha Önnek tartozása áll fenn az Adatkezelő felé. Az Adatkezelő az Ön Adatait nem hozza nyilvánosságra, így az elfeledtetéshez való jog az Adatkezelő adatkezelése kapcsán nem releváns.

7.4. Korlátozás

Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a z Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

7.5. Tiltakozás

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az Adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó Adatok e célból történő kezelése ellen.

 7.6. Adathordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelőnél automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben nem kerül sor.

8)           Az Érintett jogainak biztosítása, az Érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót, kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja, továbbá a Honlapon is elérhetővé teszi. Ön a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén juttathatja el az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz annak teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá indokolatlan késedelem nélkül, de lekésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az Ön által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Ön jogorvoslati lehetőségeit. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem Öntől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

9)           Jogorvoslat

 Ön a jogainak sérelme esetén az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg,  az Ön kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az Ön ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről Önt tájékoztatja.

Ön panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, .; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.