Módosult a felnőttképzési törvény!

A 2023. évi LXXXV. törvény „az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról” módosította többek között a 2013 évi LXXVII. felnőttképzési törvény egyes elemeit. A felnőttképzést érintő módosítások a kihirdetést követő 8. napon, azaz december 21-én lépnek hatályba.

„5. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
21. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal
egészül ki:
(Ha a felnőttképző)
„c) mikrotanúsítványt adó képzést”
(szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.)
(2) Az Fktv. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységeket
engedély nélkül is végezhet.”
22. § Az Fktv. 13/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tanúsítványt magyar és angol nyelven, vagy magyar és német nyelven kell kiállítani a képzésben résztvevő
választása szerint.”
23. § A Fktv.
a) 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „oktatást vagy” szövegrész helyébe az „oktatást,” szöveg,
b) 2/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „megvalósuló oktatást vagy képzést” szövegrész helyébe a „megvalósuló
oktatást vagy képzést, vagy” szöveg
lép.”

A Magyar Közlöny 178. száma  INNEN LETÖLTHETŐ. 

 

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!